White Icons

Section 1

fgb-icon-white-1
fgb-icon-white-2
fgb-icon-white-3
fgb-icon-white-4
fgb-icon-white-5
fgb-icon-white-6
fgb-icon-white-7
fgb-icon-white-8
fgb-icon-white-9
fgb-icon-white-10
fgb-icon-white-11
fgb-icon-white-12

Section 2

fgb-icon-white-13
fgb-icon-white-14
fgb-icon-white-15
fgb-icon-white-16
fgb-icon-white-17
fgb-icon-white-18
fgb-icon-white-19
fgb-icon-white-20
fgb-icon-white-21
fgb-icon-white-22
fgb-icon-white-23
fgb-icon-white-24

Section 3

fgb-icon-white-25
fgb-icon-white-26
fgb-icon-white-27
fgb-icon-white-28
fgb-icon-white-29
fgb-icon-white-30
fgb-icon-white-31
fgb-icon-white-32
fgb-icon-white-33
fgb-icon-white-34
fgb-icon-white-35
fgb-icon-white-36

Section 4

fgb-icon-white-37
fgb-icon-white-38
fgb-icon-white-39
fgb-icon-white-40
fgb-icon-white-41
fgb-icon-white-42
fgb-icon-white-43
fgb-icon-white-44
fgb-icon-white-45
fgb-icon-white-46
fgb-icon-white-47
fgb-icon-white-48

Section 5

fgb-icon-white-49
fgb-icon-white-50
fgb-icon-white-51
fgb-icon-white-52
fgb-icon-white-53
fgb-icon-white-54
fgb-icon-white-55
fgb-icon-white-56
fgb-icon-white-57
fgb-icon-white-58
fgb-icon-white-59
fgb-icon-white-60

Section 6

fgb-icon-white-61
fgb-icon-white-62
fgb-icon-white-63
fgb-icon-white-64
fgb-icon-white-65
fgb-icon-white-66